U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Privacy Statement

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website van Blinckstar. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.


Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Blinckstar, Groenekanseweg 246-D 3737AL Groenekan, Nederland, info@blinckstar.nl, http://www.blinckstar.nl


Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze site. 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:
o contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
o login en accountgegevens, 
o persoonsgegevens waaronder geboortedatum, woonplaats en aankoopgeschiedenis;
o betalings- of credit card gegevens;
o persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketingvoorkeuren.

Wanneer u met onze site interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk "Cookies" van dit privacybeleid. 

Kinderen
Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze site. 

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.  

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:
Om de functies van de site die u vraagt te leveren.
Wanneer u onze site gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Blinckstar.nl, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Om informatie over onze producten mee te delen en voor andere promotiedoeleinden.
Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, evenementen en andere promoties van Blinckstar. U kunt zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van Blinckstar bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken om u berichten te sturen over producten die voor u interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden 
Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. Binnen ons bedrijf kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. 

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Blinckstar of anderen te beschermen
Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze site gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.
Wettelijke grondslagen
Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze site.
" Indien u producten van onze site koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
" Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

Delen van uw persoonsgegevens
Blinckstar deelt uw persoonsgegevens met:
" Blinckstar voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld,
" Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Blinckstar, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en andere betalingen; zoals Ideal en buitenlandse providers, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud, van onze gegevens, verspreiding van e-mails, beheer en promotie van het merk en producten en functies. Wanneer wij gebruik maken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, 
" Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (I) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (II) illegaal gebruik van onze site of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze site en ons beleid te voorkomen; (III) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (IV) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude.
" Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens
Versleuteling & Beveiliging 
Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bewaring van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Blinckstar account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden). 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt het recht om te verzoeken om: (I) toegang tot uw persoonsgegevens; (II) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (III) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (IV) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk "Vragen en Feedback".

Afmelden voor direct marketing
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Blinckstar door uw voorkeuren aan te passen in uw account op onze site. U kunt u ook afmelden door uw e-mail te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk "Vragen en Feedback".  

COOKIES
Wanneer u onze site gebruikt, verzamelt Blinckstar informatie van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken alleen functionele cookies om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: 

Wij gebruiken op dit moment alleen cookies om het gebruik van de site door onze klanten te verbeteren. In het algemeen is er 1 categorie cookies die op onze site gebruikt wordt:
o Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat het winkelwagentje bewaard blijft en het check-out proces mogelijk is en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

Blinckstar site GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden
Indien u ervoor kiest om uw Blinckstar account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid.  

Onze site bevat mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps. (Bijvoordeeld de verschillende betaalmethoden, zoals doorgelinkt worden naar Ideal)

WIijzigingen in ons privacybeleid
Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze site posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Vragen en Feedback
Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken. Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice.
Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. 

Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van uw persoonsgegevens door Blinckstar kunt u contact met ons op nemen middels de volgende gegevens: 

Blinckstar
Tav: Privacy Statement
Groenekanseweg 246-D
3737AL Groenekan
Nederland

Tel: +31 (0) 657544430
E-mail: info@blinckstar.nl